අධ්‍යාපන මාධ්‍යයක් වශයෙන් Face Book යොදා ගැනීමේ ශක්‍යතාවය(පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා Face Book භාවිතා කිරීම පිළිබඳව කරනු ලබන පර්යේෂණාත්මක අධ්‍යයනය)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account