පැරණි අනුරාධපුරයේ මහා ස්තූප සංරක්ෂණයේ දී වැනිස් ප්‍රකාශ පත්‍ර (The Venice charter 1964) නිර්දේශවල උපයෝගීතාව

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account