නුවර කලාවිය භාෂා ව්‍යවහාරයේ දක්නට ලැබෙන මානය සරයෙහි (Length and Pitch) විශේෂතා පිළිබඳ ශබ්ද විද්‍යාත්මක අධ්‍යනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Rev.Uparathana, Galkulame
dc.contributor.author Rev.Wajiragna, Opalgala
dc.date.accessioned 2022-02-24T07:36:15Z
dc.date.available 2022-02-24T07:36:15Z
dc.date.issued 2021-12
dc.identifier.citation The Journal of Language and Culture en_US
dc.identifier.issn 2806-5395
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/3626
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Faculty of Social Sciences and Humanities Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject Supra Segmental Features en_US
dc.subject Length en_US
dc.subject Pitch en_US
dc.subject Nuwara Kalaviya en_US
dc.subject Standard Dialect en_US
dc.title නුවර කලාවිය භාෂා ව්‍යවහාරයේ දක්නට ලැබෙන මානය සරයෙහි (Length and Pitch) විශේෂතා පිළිබඳ ශබ්ද විද්‍යාත්මක අධ්‍යනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account