නුවර කලාවිය භාෂා ව්‍යවහාරයේ දක්නට ලැබෙන මානය සරයෙහි (Length and Pitch) විශේෂතා පිළිබඳ ශබ්ද විද්‍යාත්මක අධ්‍යනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account