සිංහල නවකතාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජීයභාවය නිරූපණය (සුමිත්‍රා රාහුබද්ධගේ අග පිපි මල් නවකතාව ඇසුරින්)

Show simple item record

dc.contributor.author Ranaweera, Kumudu Karunarathne
dc.date.accessioned 2022-02-24T08:07:13Z
dc.date.available 2022-02-24T08:07:13Z
dc.date.issued 2021-12
dc.identifier.citation The Journal of Language and Culture en_US
dc.identifier.issn 2806-5395
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/3629
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Faculty of Social Sciences and Humanities Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject Aga Pipi Mal en_US
dc.subject Sumithra Rahubadda en_US
dc.subject Gender en_US
dc.subject Sinhala Novel en_US
dc.subject Sociology of Literature en_US
dc.title සිංහල නවකතාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජීයභාවය නිරූපණය (සුමිත්‍රා රාහුබද්ධගේ අග පිපි මල් නවකතාව ඇසුරින්) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account