සිංහල නවකතාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජීයභාවය නිරූපණය (සුමිත්‍රා රාහුබද්ධගේ අග පිපි මල් නවකතාව ඇසුරින්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account