පශ්චාත් යුධ සමයේ මුහුදු වැදි ජනතාව කෙරෙහි සිදු කළා වු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඔවුන්ගේ ජන ජීවිතය කෙරෙහි ඇති කළ බලපෑම පිළීබඳ මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Wijayarathna, W.K.M.
dc.contributor.author Amarakoon, A.A.C.N.
dc.contributor.author Dushmantha, H.M.K.G.
dc.contributor.author Gunawardhana, A.G.K.C.
dc.contributor.author Madhusanka, G.A.D.J.
dc.date.accessioned 2022-04-01T04:43:56Z
dc.date.available 2022-04-01T04:43:56Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.citation Third Undergraduate Research Symposium on Archaeology 2018 en_US
dc.identifier.issn 2478-088x
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/4055
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Rajarata University of Sri Lanka en_US
dc.subject සංවර්ධන ව්‍යාපෘති en_US
dc.subject මුහුදු වැදි ජනතාව en_US
dc.subject පශ්චාත් යුධ සමය en_US
dc.title පශ්චාත් යුධ සමයේ මුහුදු වැදි ජනතාව කෙරෙහි සිදු කළා වු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඔවුන්ගේ ජන ජීවිතය කෙරෙහි ඇති කළ බලපෑම පිළීබඳ මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account