කාන්තාවගේ සමාජ පුරාවිද්‍යාව - අනුරාධපුර යුගයට අයත් ස්තූපයන්ගේ ආයකයන්හි නිරූපණය කර ඇති කාන්තා රූප වෙත විශේෂ අවධානයකින් සිදුකරන අධ්‍යයනයකි

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account