යාපහුව පිට දිය අගලේ නිර්මාණ තාක්ෂණය, එහි ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ඒ සඳහා භූමි උපයෝගීතාව යොදා ගත් ආකාරය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account