අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ටැම්පිටිය ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගත් නව මුල ඓතිහාසික සුසාන භූමිය පිළිබඳ ව මුලික අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account