ප්‍රතිමාගෘහය තුළ බුද්ධ සහ බෝධි සත්ව ප්‍රතිමා තැන්පත් කිරිමේ ක්‍රමවේදය (අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරු යුගවලට අයත් නිදසුන් ඇසුරෙන්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account