වයඹ පළාතේ අයියනායක දෙවියන් ඇදහීම පිළිබඳ විශ්වාස හා පුදපුජා

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account