නුවරකලාවිය ජනයා අතර ඇති කම්බිලි දේව ඇදහිල්ල (ගල්කිරියාගම ග්‍රාමයේ ජනප්‍රවාද ඇසුරෙන්)

Show simple item record

dc.contributor.author Deshani, M.K.S.
dc.contributor.author Herath, M.K.S.
dc.contributor.author Pushpakumara, T.M.M.
dc.date.accessioned 2022-11-22T04:40:29Z
dc.date.available 2022-11-22T04:40:29Z
dc.date.issued 2021-12-22
dc.identifier.issn 2550-2360
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/5358
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Department of Anthropology - Faculty of Humanities and Social Sciences - University of Sri Jayewardenepura en_US
dc.subject කම්බිලි දෙවියන් en_US
dc.subject ගොවිතැන en_US
dc.subject නුවරකලාවිය en_US
dc.title නුවරකලාවිය ජනයා අතර ඇති කම්බිලි දේව ඇදහිල්ල (ගල්කිරියාගම ග්‍රාමයේ ජනප්‍රවාද ඇසුරෙන්) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account