නුවරකලාවිය ජනයා අතර ඇති කම්බිලි දේව ඇදහිල්ල (ගල්කිරියාගම ග්‍රාමයේ ජනප්‍රවාද ඇසුරෙන්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account