ගව රෝග සඳහා භාවිත වන කෙම් ක්‍රම (එප්පාවල උඩයාරෙ වෙද පරම්පරාව ඇසුරෙන්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account