වී ගොවිතැනේ වාග් ලක්ෂණ යටතට ගැනෙන කමත් භාෂාවේ භාවිත වචන වර්ගීකරණය (කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්පාත ගම්මානය ඇසුරින්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account