සිංහල ශිලාලේඛනගත කෘෂි වාක්කෝෂය පිළිබද සමාජවාග්විද්‍යාත්මක (Sociolinguistics) අධ්‍යයනයක් (තෝරාගත් ශිලාලේඛන ආශ්‍රයෙන් )

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account