නූතන සමාජ විද්‍යානුකූල දෘෂ්ටිකෝණයන්ට ස‍ාපේක්ෂව ගොඩනැගෙන පූර්ණ සංවර්ධනය පිළිබඳ සංකල්පරූපී ග්‍රාපිකෙ නිර්වචනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Nanayakkara, Sena
dc.date.accessioned 2017-03-06T16:23:53Z
dc.date.available 2017-03-06T16:23:53Z
dc.date.issued 2013-02-07
dc.identifier.citation 3rd Annual Research Symposium-2013, Rajarata University of Sri Lanka (139-140pg) en_US
dc.identifier.issn 2235-9710
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/586
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Srilanka en_US
dc.title නූතන සමාජ විද්‍යානුකූල දෘෂ්ටිකෝණයන්ට ස‍ාපේක්ෂව ගොඩනැගෙන පූර්ණ සංවර්ධනය පිළිබඳ සංකල්පරූපී ග්‍රාපිකෙ නිර්වචනයක් en_US
dc.type Article en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account