මුල් ‍ඓතිහාසික අවධියේ උතුරුමැද පළාතේ සමාජ සැදුම පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක විමර්ශනයක්

Show simple item record

dc.contributor.author Mendis, Thusitha
dc.contributor.author Withanachchi, Chandana Rohana
dc.date.accessioned 2017-03-06T16:36:38Z
dc.date.available 2017-03-06T16:36:38Z
dc.date.issued 2013-02-07
dc.identifier.citation 3rd Annual Research Symposium-2013, Rajarata University of Sri Lanka (141-142pg) en_US
dc.identifier.issn 2235-9710
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/587
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Srilanka en_US
dc.title මුල් ‍ඓතිහාසික අවධියේ උතුරුමැද පළාතේ සමාජ සැදුම පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක විමර්ශනයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account