වැව්බැඳි දනව්වේ ජනවහරින් හා ජන සාහිත්‍ය‍ය‍ෙන් නිරූපිත කෘෂි සංස්කෘතිය

Show simple item record

dc.contributor.author Dissanayake, Wasantha K.
dc.date.accessioned 2017-03-06T16:51:17Z
dc.date.available 2017-03-06T16:51:17Z
dc.date.issued 2013-02-07
dc.identifier.citation 3rd Annual Research Symposium-2013, Rajarata University of Sri Lanka (145-146pg) en_US
dc.identifier.issn 2235-9710
dc.identifier.uri http://repository.rjt.ac.lk/handle/123456789/589
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Rajarata University of Srilanka en_US
dc.title වැව්බැඳි දනව්වේ ජනවහරින් හා ජන සාහිත්‍ය‍ය‍ෙන් නිරූපිත කෘෂි සංස්කෘතිය en_US
dc.type Article en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search RUSL-IR


Browse

My Account