අන්දරබැද්ද තෙළිගු ජනතාවගේ සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතියට වෙනත් සංස්කෘතිවලින් එල්ල වී ඇති බලපෑම් පිළිබද සමාජ මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account