නුවරකලාවියේ පැරණි ජනසමාජය විසින් භාවිත කරන ලද ප්‍රාථමික සන්නිවේදන ක්‍රමෝපායයන් තුළින් ප්‍රකට කෙරෙන මානවවංශ විද්‍යාත්මක වෘද්ධීයමය සංලක්ෂණ පිළිබඳ අධ්‍යයනය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account