ස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමය අංකිත(Digital) ස්වරූපයෙන් වාර්තා කිරීමේ අවැසියාව හා ඵසේ වාර්තා කිරීම සඳහා යෝග්‍ය අංකණ ක්‍රමයක් සහිත ආකෘතියක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account