ජාතක කතාවල නිර්මාණාත්මක සන්නිවේදන ලක්ෂණ පර්යේෂණ මුලිකාංගවලට අනුව විග්‍රහ කිරීම

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search RUSL-IR


Browse

My Account